Reisevilkår

Særskilte reisevilkår for Liverpooldrommer.no

Liverpooldrommer.no følger selvfølgelig allmenne vilkår og regler for pakkereiser som forbrukerrådet anbefaler. De sæskilte reisevilkårene som angis nedenfor er særskilte vilkår for Liverpooldrommer.no og erstatter tilsvarende bestemmelser i de allmenne vilkårene.

Avtalt arrangement/formidling

Reisene er arrangert/formidlet av Liverpooldrommer.no i samarbeid med lokale agenter og andre leverandører.

Hovedbestiller er den personen som bestiller reisen og dermed inngår avtale med Liverpooldrommer.no. Hovedbestiller er betalingsansvarlig for hele bestillingen. Alle endringer og eventuell avbestilling skal gjøres av denne personen. Eventuell tilbakebetaling ved avbestilling skjer til hovedbestiller. Hovedbestiller har ansvar for å oppgi korrekt kontaktinformasjon til Liverpooldrommer.no, slik at han/hun kan nås med viktige beskjeder. Hovedbestiller har ansvar for å videresende viktig informasjon til øvrige reisende.

Avbestillingsbeskyttelse

Kostnaden for avbestillingsbeskyttelse er p.t. 350,- NOK/person og avbestillingsbeskyttelsen er gyldig kun dersom avgiften har blitt betalt innen 14 dager fra bestilling. Kostnadene for avbestillingsbeskyttelsen tilbakebetales ikke. Velger kunden ikke å tegne avbestillingsbeskyttelse, vil ikke tilbakebetaling skje ved en eventuell avbestilling.

Sluttbetaling

Ved bestilling av kun kampbilletter skal betalingen være innbetalt til Liverpooldrommer.no senest 14 dager etter bestilling. Bestillingen av pakker (hotell+kampbillett) skal være innbetalt til Liverpooldrommer.no senest 40 dager før avreise om ikke annet er avtalt. Dersom bestilleren ikke betaler i samsvar med avtalen, har Liverpooldrommer.no rett til å heve avtalen. Ved en slik hevelse har Liverpooldrommer.no rett til betaling av det beløpet bestilleren skulle ha betalt, dersom bestilleren hadde avbestilt reisen i samsvar med Liverpooldrommer.no sine avbestillingsvilkår.

Avbestilling

Ved bestilling av reise uten avbestillingsbeskyttelse, som angitt i våre vilkår, kan ikke tilbakebetaling skje.

Ved bestilling av reise med avbestillingsbeskyttelse, refunderes hele det innbetalte beløpet bortsett fra garantien og bookingsgebyret.

Avbestilling av reise skal gjøres skriftlig til Liverpooldrommer.no.

Billetter

Liverpooldrommer.no er ikke ansvarlig hvis et event blir flyttet eller innstilt. Ved et innstilt event har kunden rett til å få summen for billetten tilbakebetalt. Ved flytting av kampdato gjelder kampbilletten for den nye kampdatoen. Om noe uforutsett skulle inntreffe, som medfører at Liverpooldrommer.no ikke lykkes med å levere billetter som avtalt, vil bestilleren få tilbake innbetalt sum i sin helhet.

Liverpooldrommer.no står ikke ansvarlig for tilbakebetaling dersom gjester blir avvist fra arenaen på grunn av for eksempel dårlig oppførsel, rus, eller at noen ikledd bortelagets kampdrakt/skjerf forsøker å komme inn på hjemmeseksjonen. Det er bestillerens ansvar å sette seg inn i gjeldende regelverk.

Billetter skal ikke selges eller overgis til noen annen part enn de/den Liverpooldrommer.no har inngått avtale med, om ikke annet er avtalt mellom hovedbestilleren og Liverpooldrommer.no.

Reiseopplysninger

Bestilleren er selv ansvarlig for å kontrollere alle reiseopplysninger når disse mottas, og omgående informere Liverpooldrommer.no om eventuelle feilaktigheter. Bestilleren får reisedokumentene i tidsrommet 5-14 dager før avreise.

Adresseendring

Bestilleren skal omgående informere liverpooldrommer.no om eventuelle endringer av adresse, e-postadresse, telefonnummer eller andre opplysninger av betydning for Liverpooldrommer.no sine muligheter til å kontakte bestilleren.

Forsikringer

Bestilleren er selv ansvarlig for at han/hun er ordentlig forsikret under reisen.

Pass og eventuelle visum

Bestilleren har ansvar for at han/hun har gyldig pass og andre dokumenter som er nødvendige for reisens gjennomføring, samt visum, dersom forholdene krever det. For nordiske statsborgere kreves ikke visum for innreise i England, men alle reisende behøver et gyldig pass.

Transport

Liverpooldrommer.no bestiller ikke fly- eller båttransport og erstatter ingenting som har med dette å gjøre. Det er kundens ansvar å holde seg a jour med eventuelle endringer som kan skje i forbindelse med transport. Ikke altfor sjelden endres avgangstider for fly. Liverpooldrommer.no anbefaler derfor alle kunder å kontakte flyselskapet for å få den nyeste og mest oppdaterte informasjonen.

Bestilleren og Liverpooldrommer.no sin rett til å fratre fra avtalen på grunn av force majeure

Gjelder kun for bestillinger som kommer inn under pakkeloven.
Både Liverpooldrommer.no og bestilleren har rett til å fratre fra avtalen, dersom det etter at avtalen har blitt bindende for partene, på eller i nærheten av reisemålet eller den planlagte reiseveien, inntreffer naturkatastrofe, krigshandling, generalstreik eller annen inngripende hendelse, som vesentlig påvirker reisens gjennomføring eller forholdene på reisemålet ved det tidspunktet reisen skal gjennomføres. Dersom bestilleren eller Liverpooldrommer.no fratrer fra avtalen på bakgrunn av denne bestemmelsen, har bestilleren rett til å få tilbake det han/hun har betalt i samsvar med avtalen. Dersom Liverpooldrommer.no fratrer fra avtalen på bakgrunn av denne bestemmelsen, har ikke bestilleren rett til skadeerstatning.

Avgjørelsen av om en hendelse skal anses å utgjøre en slik hendelse som oppgitt ovenfor, skal tas på bakgrunn av offentlig uttale fra norske og internasjonale myndigheter. Dersom Utenriksdepartementet fraråder å reise til det aktuelle reisemålet skal dette anses som en slik hendelse.

Trykkfeil

Liverpooldrommer.no reserverer seg mot eventuelle trykkfeil og pris-, bilde- og programendringer i sine publikasjoner på hjemmesiden (www.liverpooldrommer.no).

Reklamasjonsfrist

Klager som ikke kan løses med en gang skal sendes inn som reklamasjon innen 10 dager fra reisens avslutning og skal være skriftlig. Reklamasjoner som kommer senere til Liverpooldrommer.no blir ikke vurdert. Bestilleren har ikke krav på erstatning dersom Liverpooldrommer.no viser at feilen skyldes hinder utenfor Liverpooldrommer.no sin kontroll, som ikke kunne vært forutsett når avtalen ble inngått, og som ikke kunne blitt unngått eller overvunnet.